Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Comodiva zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing. Een schriftelijk exemplaar van deze voorwaarden zal op verzoek worden toegezonden. De voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie www.comodiva.com

1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van en bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien en voor zover dat schriftelijk door Comodiva is aanvaard, in welk geval de overige voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4. Comodiva heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de websites van Comodiva te wijzigen.

1.5. Comodiva is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten voor en ten behoeve van Comodiva worden bedongen, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van tussenpersonen en andere derden die door Comodiva in het kader van de overeenkomst worden ingeschakeld, alsmede voor ieder van wie Comodiva producten, diensten en/of onderdelen betrekt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Comodiva zijn vrijblijvend en Comodiva behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.8.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Comodiva. Comodiva is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Comodiva dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling aan de klant mee.

2.3 Deze overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Comodiva en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Comodiva.

2.4 De administratie van Comodiva geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Comodiva verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Comodiva verrichte leveringen. Comodiva erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De bij de producten vermelde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Eventuele verzend- en/of betalingskosten en eventuele belastingen of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, voor producten via de Ideal betaalmethode, en voor diensten binnen 14 dagen na factuurdatum indien het leveringen/diensten binnen Nederland betreft, en binnen 21 dagen na factuurdatum indien het leveringen/diensten buiten Nederland betreft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Als factuur wordt beschouwd de e-mail die de klant na het verzenden van zijn bestelling per omgaande retour krijgt.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaing per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Comodiva.

3.4 De klant geeft Comodiva toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betaalwijze.

3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Comodiva gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.

3.6 Indien de klant ook na het versturen van een betalingsherinnering door Comodiva, niet, niet volledig, of niet voor de in de herinnering gestelde termijn heeft betaald, is Comodiva bevoegd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Comodiva moet maken ter inning van het door de klant aan haar verschuldigde, aan de klant in rekening te brengen. De incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande bedrag, onverminderd het recht van Comodiva op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte incassokosten indien die hoer zijn.

3.7 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is Comodiva gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.8 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Comodiva.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Comodiva opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en niet aan te merken als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 Comodiva zal ernaar streven de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk aan te houden, waarbij als uitgangspunt geldt dat de bestelde goederen, mits voorradig, binnen 1 week na betaaldatum geleverd zullen worden.

4.3 Comodiva behoudt zich het recht voor deelleveringen ui te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De extra (verzend-) kosten van de nalevering worden door Comodiva.

4.4 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de klant.

Artikel 5. Risico- en eigendomsoverdracht
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Comodiva verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zaken van de prodicten gaat reeds op het moment van aflevering op de klant over.

5.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.

5.3 Comodiva is gerechtigd om, indien de klant in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij de klant aanwezige producten terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de klant Comodiva onherroepelijk tot uitoefening van het terugnemingrecht.

5.4 In geval en voor zover Comodiva gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in artikel 5.3 wordt de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van Comodiva op vergoeding van schade en koste. De klant zal in dat geval worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de door Comodiva geleden schade (waaronder waardevermindering) en gemaakte kosten.

5.5 De klant is verplicht desgevraagd aan Comodiva mee te delen waar de producten zich bevinden en aan wie deze eventueel zijn verkocht.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Alle door Comodiva gebruikte product- en merknamen, logo`s en afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

6.2 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Comodiva geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.3 Comodiva garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. Comodiva is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig (ongeschreven) recht van intellectueel en/of industrieel eigendom, licenties of andere rechten van derden.

Artikel 7. Ontbinding
7.1 Gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het bestelde product heeft de klant het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het product voor zijn rekening en risico aan Comodiva te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt is, de verpakking van het product onbeschadigd is en het (eventuele)cellofaan van de verpakking niet is verbroken.

7.2 In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7.1 zal de klant worden gecrediteerd voor de koopprijs, verminderd met de (eventuele( verzendkosten. Reeds gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door Comodiva aan de klant worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 8. Reclames en garantie
8.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Comodiva daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zaken.

8.2 Elke aanspraak van de klant terzake van geleverde producten vervalt bovendien, indien a. de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Comodiva; b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig€ en/of onjuiste€ behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten; c. Comodiva niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen; d. de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

8.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Comodiva de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op herlevering zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Comodiva, dan wel tussen Comodiva en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klanten Comodiva, is Comodiva niet aansprakelijk, tenzij e voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Comodiva.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haartoekomende rechten,heeft Comodiva in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Comodiva gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Comodiva kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1 Door de klant ingevoerde persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Comodiva. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant, tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming heeft verleend de gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken.

11.2 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Comodiva over de persoon van de klant zullen worden opgenomen in het bestand van Comodiva. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 12. Diversen
12.1 Indien de klant aan Comodiva opgave doet van een adres, is Comodiva gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Comodiva opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door Comodiva gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Comodiva deze voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst met Comodiva in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Comodiva vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten waarop deze voorwarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2019 Comodiva | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.